Human Frontier Science Program: Long-term Fellowships

Thematik: Lebenswissenschaften

Laufzeit: 3 Jahre, keine Verlängerung
Bewerbungstermine: Anfang September
Kontakt: Human Frontier Science Program

www.hfsp.org